Monday 19 Aug Mon 19 Aug
Tuesday 20 Aug Tue 20 Aug
Wednesday 21 Aug Wed 21 Aug
Thursday 22 Aug Thu 22 Aug
Friday 23 Aug Fri 23 Aug
Saturday 24 Aug Sat 24 Aug
Sunday 25 Aug Sun 25 Aug
Small Group personal training 07:00 - 07:30 Garvey Privania 
Kettlebel training 07:30 - 08:00 Garvey Privania 
Small Group personal training 08:00 - 08:30 Garvey Privania 
Small Group personal training 08:30 - 09:00 Garvey Privania 
Small Group personal training 18:30 - 19:00 Willeke Zorg 
Small Group personal training 19:00 - 19:30 Willeke Zorg 
HIIT circuit training 19:30 - 20:00 Willeke Zorg 
Small Group personal training 07:00 - 07:30 Quint van Straalen 
Small Group personal training 07:30 - 08:00 Quint van Straalen 
Kettlebel training 08:30 - 09:00 Quint van Straalen 
HIIT circuit training 09:00 - 09:30 Quint van Straalen 
Outdoor bootcamp 19:00 - 20:00 Gillian de Bruin 
Small Group personal training 19:00 - 19:30 Nick Polder 
HIIT circuit training 19:30 - 20:00 Nick Polder 
Cross Boxing 20:00 - 21:00 Nick Polder 
HIIT circuit training 07:00 - 07:30 Garvey Privania 
Small Group personal training 07:30 - 08:00 Garvey Privania 
Small Group personal training 08:30 - 09:00 Willeke Zorg 
Boksen 09:00 - 10:00 Quint van Straalen 
Small Group personal training 10:00 - 10:30 Quint van Straalen 
HIIT circuit training 18:30 - 19:00 Garvey Privania 
Small Group personal training 19:00 - 19:30 Garvey Privania 
Kettlebel training 19:30 - 20:00 Quint van Straalen 
HIIT circuit training 20:00 - 20:30 Quint van Straalen 
Small Group personal training 07:00 - 07:30 Willeke Zorg 
Kettlebel training 07:30 - 08:00 Willeke Zorg 
HIIT circuit training 08:00 - 08:30 Quint van Straalen 
HIIT circuit training 08:30 - 09:00 Quint van Straalen 
Small Group personal training 09:00 - 09:30 Quint van Straalen 
Small Group personal training 09:30 - 10:00 Quint van Straalen 
Cross Boxing 17:30 - 18:30 Nick Polder 
Kettlebel training 18:30 - 19:00 Willeke Zorg 
HIIT circuit training 19:00 - 19:30 Willeke Zorg 
Cross Boxing 19:30 - 20:30 Nick Polder 
Small Group personal training 08:00 - 08:30 Gillian de Bruin 
HIIT circuit training 08:30 - 09:00 Gillian de Bruin 
Small Group personal training 09:00 - 09:30 Gillian de Bruin 
HIIT circuit training 08:30 - 09:00 Gillian de Bruin 
Small Group personal training 09:00 - 09:30 Gillian de Bruin 
HIIT circuit training 09:30 - 10:00 Willeke Zorg 
Small Group personal training 10:00 - 10:30 Willeke Zorg 
HIIT circuit training 09:30 - 10:00 Quint van Straalen 
Small Group personal training 10:00 - 10:30 Quint van Straalen 
Kettlebel training 10:30 - 11:00 Quint van Straalen